Taisyklės

Taisyklės

PASLAUGŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Redakcija nuo: 2021-06-22

 

1.    TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrovės Ercherry, UAB (toliau tekste – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 305722461, el. pašto adresas: info@ercherry.lt, administruojamos interneto svetainės www.ercherry.lt ir per Svetainę teikiamų paslaugų naudojimo sąlygas. 

1.2. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Svetaine besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas vartotojas, ar naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Klientas). 

1.3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Bendrovės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje [išvardinti, pavyzdžiui „Kainos“ ir pan.].

1.4. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu.

1.5. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.

1.6. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamos paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, Jų kaina nurodyta Svetainėje esančiame kainoraštyje, taip pat parodoma užsakant Mokamą paslaugą. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

1.7. Naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su sąlygomis Taisyklėmis, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka su Taisyklių sąlygomis ar jų nesupranta, jis negali naudotis Svetaine ir/ ar Paslaugomis.

1.8. Neregistruotiems Klientams suteikiama galimybė naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų ir/ ar Paslaugų. Neregistruoti lankytojai visais atvejais privalo laikytis Taisyklių, tiek, kiek Svetainė ir/ar Paslaugos gali būti jų naudojami.  

1.9. Klientai yra skirstomi į verslo klientus ir privačius klientus:

1.9.1. Verslo klientai - fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie, atsižvelgiant į įkeltų skelbimų kiekį, skelbimų turinį (pavyzdžiui, aprašymo, nuotraukų), kitas turimas susijusias paskyras, Paslaugomis naudojasi prekybos, verslo, amato, profesijos tikslais (pavyzdžiui, vykdo tęstinę prekybą ir pan.) (toliau – Verslo klientai);

1.9.2. Privatūs klientai – fiziniai asmenys kurie Paslaugomis naudojasi su savo verslu, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) (toliau – Privatūs klientai).

1.10. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokia nuostata bus atskirta nuo likusių Taisyklių, kurios toliau galios ir bus vykdomos tiek, kiek tai leidžia įstatymai.

1.11. Svetaine ir/ ar Paslaugomis gali naudotis asmenys nuo 14 metų. Asmenys iki 18 metų prieš naudodamiesi Paslaugomis (parduodami, pirkdami prekes) privalo gauti įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Asmenys iki 18 metų Svetaine ir/ar Paslaugomis gali naudotis tik jei tiek jie, tiek jų tėvai (globėjai, rūpintojai) suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę, atlikti mokėjimą, nurodyti savo asmens duomenis. Tėvai (globėjai, rūpintojai) visada atsakingi už asmenų iki 18 metų priežiūrą naudojantis Paslaugomis ir/ar Svetaine. Asmeniui iki 18 metų pažeidus bet kurią iš Taisyklių nuostatų Bendrovė turės teisę atsakingai laikyti tėvus (globėjus, rūpintojus). 

1.12. Kai Svetaine ir/ ar Paslaugomis naudojasi juridinis asmuo, Klientas privalo užtikrinti, kad jo vardu veiktų tinkamai įgaliotas ir teisę naudotis Svetaine ir/ar Paslaugomis turintis atstovas. Bet kuriuo atveju Klientas bus atsakingas už savo atstovo atliktus veiksmus ir Bendrovė atskirai netikrins atstovo įgaliojimų. 

 

2.    BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

2.1. Bendrovė suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai gali skelbti informaciją (toliau – Skelbimai) apie norimus parduoti, pirkti, taip pat peržiūrėti Skelbimus, viešai ir asmeniškai bendrauti tarpusavyje bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. Taisyklių prasme daiktai (toliau – Prekės) – tai nauji (nenaudoti) daiktai, turintys naujumą patvirtinančias žymas (etiketes ir pan.) kurių pardavimo nedraudžia teisės aktai ir Svetainės taisyklės ir kuriuos Klientas įkelia į Svetainę tam, kad galėtų parduoti.

2.3. Klientas pats yra atsakingas už visą turinį (nuotraukas, žinutes, komentarus, dokumentus ir pan.) kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis. Bendrovė nekontroliuoja turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir  neatsako dėl jo tikslumo, vientisumo ir/ar kokybės.

2.4. Bendrovė turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Svetainėje esantį ar Svetainės pagalba gaunamą ir perduodamą turinį, siekiant nustatyti ar jis nepažeidžia teisės aktų ir/ ar Taisyklių, o nustačius tokius pažeidimus – jį šalinti ar blokuoti bet kokį tokio turinio perdavimą. 

2.5. Visi sandoriai tarp Svetainės Klientų ir kitų naudotojų vyksta tiesiogiai. Bendrovė jokiu būdu nedalyvaus jokiuose su Svetainėje siūlomomis Prekėmis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip, Bendrovė nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma Bendrovės pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Bendrovei arba Bendrovė teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.7. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

2.8. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai. 

2.9. Kiekvieną kartą pateikdamas bet kokį turinį Klientas patvirtina ir garantuoja Bendrovei, kad jis turi visas teises, leidimus, sutikimus ir ar licencijas atlikti tuos veiksmus su turiniu, kuriuos Klientas atlieka, įskaitant teisę naudoti turinyje esančius prekių ženklus ir autorių teisių objektus, skelbti turinį, padaryti jį viešai prieinamą.

 

3.    REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS

3.1. Dalis Paslaugų yra prieinamos tik registruotiems Klientams. Prekes pirkti ir parduoti galės tik registruoti Klientai. 

3.2. Registruotis Svetainėje galima tiesiogiai arba per savo „Facebook“ „Apple ID“ ar „Google“ [AB|TJ1] paskyrą. Atliekant tiesioginę registraciją, privaloma registracijos formoje suvesti duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Duomenis, kurie pažymėti kaip neprivalomi Klientas gali pateikti savo nuožiūra. Bendrovė saugumo tikslais gali prašyti atlikti patvirtinimus, susijusius su Kliento paskyra, pavyzdžiui paprašyti patvirtinti telefono numerį, mokėjimo kortelės nuosavybę ar pan.

3.3. Registruojantis Svetainėje, Klientas privalo nurodyti savo vardą/ pavadinimą (pseudonimą), el. pašto adresą (tiesiogiai arba per „Facebook“, „Apple ID“ ar „Google“[AB|TJ2]  paskyrą) ir, jei Klientas registruojasi ne per savo „Facebook“, „Apple ID“ arba „Google“ [AB|TJ3] paskyrą – slaptažodį, kad Svetainė galėtų atpažinti Klientą kiekvieną kartą jam/jai prisijungiant prie Svetainės.

3.4. Klientas svetainėje gali turėti tik vieną paskyrą. Jei Bendrovei kyla pagrįstų įtarimų dėl to, kad Klientas susikūrė (naudoja) daugiau nei vieną paskyrą Svetainėje, Bendrovė gali užblokuoti arba pašalinti bet kurią iš paskyrų ir/ ar visas paskyras.

3.5. Klientas yra atsakingas, kad jo registracijos metu pateikti ir vėliau paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis naudojantis svetimais duomenimis yra draudžiama. 

3.6. Klientas privalo saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti Bendrovei apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje. Bendrovė visada laikys, jog Kliento pateikti registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Bendrovė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Klientui ir/ ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir/ ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. 

3.7. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Bendrovė turi teisę nedelsiant ir nepranešus Klientui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Kliento Svetainėje, (ii) panaikinti Kliento registraciją, (iii) apriboti ar sustabdyti Klientui visų ar dalies Paslaugų teikimą, (iv) panaikinti bet kokius Kliento duomenis, kuriuos tvarko Bendrovė.

3.8. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Klientas netenka galimybės naudotis Paslaugomis. Jei po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu Klientas iš naujo užsiregistruoja Svetainėje, Paslaugos jam teikiamos iš naujo, tai yra, Bendrovė nesugrąžina ankstesnės Kliento registruotoje anketoje atliktų veiksmų istorijos. 

3.9. Klientas yra atsakingas už registracijos duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą, sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Svetainėje atliekami prisijungus su Kliento duomenimis. Jei Svetaine ir/ ar Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs naudodamasis Kliento duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Klientu ir Klientui tenka visos iš tokių veiksmų atsiradusios pareigos, reikalavimai, atsakomybė.

3.10. Praradus prisijungimo duomenis, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę elektroniniu paštu, Bendrovės nurodytais kontaktais. Taip pat, jei Klientas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo paskyroje. Bendrovė nebus laikoma atsakinga už žalą, padarytą Klientui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Svetainės, naudojantis Paslaugomis, pasinaudojant Kliento duomenimis.

3.11. Kliento asmens duomenys tvarkomi kaip nurodyta Bendrovės Privatumo politikoje, su kuria Klientas privalo susipažinti ir laikytis jos sąlygų. 

 

4.    KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Klientas įsipareigoja:

4.1.1. nenaudoti Svetainės ir/ ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

4.1.2. nesiūlyti įsigyti Prekių, kurios pagamintos pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektinės nuosavybės teises, taip pat kurios įsigytos neteisėtai (vogtos, nelegaliai atgabentos ir pan.);

4.1.3. nepažeisti trečiųjų šalių turtinių ar asmeninių neturtinių teisių (įskaitant intelektinės nuosavybės teises);

4.1.4. laikytis Skelbimų talpinimo sąlygų nustatytų Svetainėje; 

4.1.5. užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikta informacija ir duomenys, įskaitant elektroninius duomenis, t. y., failus, kompiuterių programas, el. pašto adresus, nuotraukas, Prekių  aprašymus ir pan.:

4.1.5.1. yra neklaidinanti, teisinga, įskaitant informaciją apie Prekes, jų būklę, kokybę, kainą, papildomas išlaidas ir pan.;

4.1.5.2. nesiūlo įsigyti Prekių, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota įstatymais arba Svetainės taisyklėmis[AB|TJ4] ; draudžiamų prekių sąrašą galite rasti čia.

4.1.5.3. įkeldamas Prekės nuotraukas į Svetainę nepažeidžia autoriaus ar kito teisėto nuotraukos savininko teisių (paprastai tai būna viešai internete randamos nuotraukos), taip pat užtikrina, kad nuotraukose nėra nuorodų į kitas interneto svetaines ar platformas;

4.1.5.4. nuotraukose nesimato kitų asmenų, išskyrus patį Klientą, nebent yra gautas nuotraukose matomų asmenų sutikimas skelbti nuotraukas Svetainėje;

4.1.5.5. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, importo / eksporto taisykles ir kt.);

4.1.6. Skelbimų nuotraukose nurodyti tik siūlomas parduoti Prekes. Nuotraukos turi būti aiškios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų, reklamų, ir pan.;

4.1.7. nenaudoti Paslaugų ir/ar Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Paslaugų ir/ar Svetainės tinkamam veikimui, Bendrovės serverio saugumui, vientisumui ar riboti Bendrovės galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, o taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

4.1.8. nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, o taip pat bet kurio kito turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams arba sukeltų bet kokią teisinę atsakomybę Bendrovei;

4.1.9. neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo turinio, taip pat nesiųsti elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

4.1.10. nesinaudoti Paslaugomis ir/ar Svetaine veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

4.1.11. nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Bendrovės tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus;

4.1.12. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Klientų duomenų ar duomenų apie bet kokius Klientų veiksmus Svetainėje ir/ar naudojantis Paslaugomis, įskaitant duomenis apie Prekes, jų kainas ir pan.;

4.1.13. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ar juridinio asmens rekvizitus, elektroninio pašto adresą;

4.1.14. atlyginti Bendrovei bet kokius nuostolius, prievoles ar išlaidas, kilusias iš trečiųjų  šalių pareikštų pretenzijų Bendrovei, susijusias su Kliento netinkamu naudojimosi Svetaine arba paslaugomis arba kitu naudojimu, kuris pažeidžia šias Taisykles ir ar įstatymus.     

4.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis:

4.2.1. veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

4.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 4.1.1. – 4.1.14. punktuose;

4.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.). 

 

5.    BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Bendrovė turi teisę:

5.1.1. bet kada nepranešus Klientui keisti Svetainę ir/ar Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Klientas, Svetainės pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui;

5.1.2. bet kuriuo metu savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią Svetainėje skelbiamą informaciją apie pardavimui siūlomas Prekes arba siūlomas kainas nekeisdama Kliento informacijos tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;

5.1.3.  siųsti pranešimus susijusius su Svetaine, Kliento užsakytomis Paslaugomis ar veiksmais, pavyzdžiui, priminimus apie naudojamas Mokamas paslaugas, priminimus apie poreikį atnaujinti duomenis, informaciją, susijusią su Skelbimais ir pan.;

5.1.4. laikinai apriboti visos ar dalies Kliento turinio pasiekiamumą, taip pat apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Paslaugų teikimą:

5.1.4.1.  jei Klientas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtus įsipareigojimus, ar nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

5.1.4.2. jeigu, Bendrovės nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbai;

5.1.4.3. jeigu to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

5.1.4.4. jeigu tai yra reikalinga, siekiant apginti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

5.1.4.5. jeigu Bendrovė įtaria, kad Klientas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės lankytojų saugumui;

5.1.4.6.  jeigu Klientas naudodamasis Paslaugomis ir/ar Svetaine daro žalą Bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės geram vardui ir/ar reputacijai;

5.1.4.7.  kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;

5.1.5. bet kada apriboti Kliento galimybę skelbi Skelbimus ir/ar kitą turinį, įskaitant komentarus ir/ar žinutes bei savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Skelbimus ar bet kokį kitą turinį, įskaitant Kliento paliktus komentarus ir/ar  žinutes, jei, Bendrovės nuomone, jie pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;

5.1.6. keisti Skelbimus ir bet kokį kitą turinį, jei Klientas pateikė klaidingą informaciją ir/ar pažeidė šių Taisyklių nuostatas;

5.1.7. be atskiro pranešimo Klientui pašalinti Kliento įkeltas nuotraukas, kuriose yra matomas daugiau nei vienas Bendrovės vandens ženklas;

5.1.8. be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

5.2. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų ir/ar žinučių bei komentarų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

5.3. Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, apsaugoti Svetainės Klientus nuo nesąžiningo elgesio Svetainėje bei užkirsti kelią intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, tikrinti ar Prekės, kurias Klientai įkelia į Svetainės katalogus, taip pat Prekių vaizdinė medžiaga (nuotraukos ir pan.), aprašymai, nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių. Kilus įtarimui arba gavus atitinkamą informaciją ar pretenziją, Bendrovė turi teisę reikalauti Kliento patvirtinti, kad visa informacija, kurią jis pateikė apie Prekę įkeldamas į Svetainės katalogus arba vėliau papildydamas Prekės aprašymą, yra teisinga, įskaitant, bet neapsiribojant, prekės ženklais pažymėtų pardavimui siūlomų Prekių autentiškumo įrodymus. Iki tokio patvirtinimo gavimo Kliento Skelbimai gali būti paslepiami, o pasitvirtinus faktams apie neteisėtą turinį, Bendrovė pašalins tokį turinį (Skelbimus, žinutes, komentarus ir pan.). 

5.4. Klientas yra įspėjamas apie Taisyklių, su jais susijusių dokumentų ir teisės aktų pažeidimus. Įspėjimas siunčiamas Kliento nurodytu elektroniniu paštu ir gali būti parodomas (iššokantis pranešimas), Klientui prisijungus prie savo paskyros. 

5.5. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra blokuoti Kliento paskyrą jei Klientas yra gavęs ne mažiau kaip 1 įspėjimą ir panaikinti Kliento paskyrą, be teisės ją vėl susikurti, jei yra gavęs ne mažiau kaip 2 įspėjimus. 

5.6. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra blokuoti Kliento paskyrą, jei Klientas yra gavęs neigiamų kitų Klientų atsiliepimų ar komentarų ir panaikinti Kliento paskyrą, be teisės ją vėl susikurti, jei yra gavęs neigiamų kitų Klientų atsiliepimų ar komentarų.  

5.7. Bendrovė taip pat gali blokuoti ar ištrinti Kliento paskyrą be atskiro įspėjimo ir be teisės ateityje ją susikurti, jei Klientas padaro esminius ar grubius Taisyklių arba teisės aktų pažeidimus (pavyzdžiui, Kliento veikla turi nusikalstamos veikos požymių, pažeidžia asmens privatumą, duomenų apsaugą, iš esmės trikdo Bendrovės galimybes teikti Paslaugas ar pan.). 

5.8. Bendrovė turi teisę be perspėjimo panaikinti Kliento paskyrą, jei prie jos nebuvo prisijungta daugiau kaip [terminas]. [AB|TJ5] 

5.9. Bendrovė turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Bendrovė pateiks Klientui sąskaitą. 

5.10. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą, ją pertvarkyti, keisti Paslaugas. 

5.11. Bendrovė turi teisę perleisti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims be išankstinio Klientų įspėjimo. 

 

6.    MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ APMOKĖJIMAS

6.1. Mokamų paslaugų sąrašas ir tokių paslaugų įkainiai yra nurodyti nuolat atnaujinamame Bendrovės kainoraštyje (toliau – Kainoraštis). [AB|TJ6] Visos kainos nurodomos eurais. 

6.2. Galutiniai įkainiai taikomi už Bendrovės siūlomas Mokamas paslaugas Klientams yra visada aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios Mokamos paslaugos užsakymą.

6.3. Klientai turi teisę užsisakyti Bendrovės siūlomas Mokamas paslaugas pagal šiose Taisyklėse nurodytas ir kitas Mokamoms paslaugoms taikomas sąlygas.

6.4. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Bendrovei už Mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Klientai už Mokamas paslaugas turi susimokėti naudojantis Svetainėje pateikta mokėjimų sistema. 

6.5. Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas, mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką.

6.6. Siekdama išvengti galimų nuostolių, Bendrovė turi teisę užblokuoti Klientą, jei turi rimtą pagrindą manyti, kad Klientas, pirkdamas Mokamas paslaugas, pasinaudojo neteisėtai įgyta informacija ar mokėjimo priemone arba pasinaudojo šia informacija ar mokėjimo priemone neturėdamas jos savininko sutikimo.

6.7. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas, Bendrovė, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

6.8. Jei Mokamų paslaugų teikimas apribotas ar sustabdytas dėl to, kad Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, užmokestis už Mokamas paslaugas, kurios nebuvo panaudotos negrąžinamas bei Klientui nekompensuojama Mokamų paslaugų pratęsimu.

 

7.    ASMENS DUOMENYS

7.1. Registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, Kliento pateiktus ar Bendrovės kitais būdais surinktus asmens duomenis Bendrovė tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda, tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Kliento asmens duomenis Bendrovė tvarko vadovaujantis šiose Taisyklėse, taip pat Bendrovės privatumo politikos nustatyta tvarka.

7.2. Bendrovė užtikrina Klientų, kaip duomenų subjektų, teises pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Klientų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Bendrovės privatumo politikoje.

 

8.    ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

8.1. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir/ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Bendrovės kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

8.2. Bendrovė nebus atsakinga už Prekių, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

8.3. Svetainė ir/ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Bendrovės pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Bendrovė) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

8.4. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir komentarus ir/ar tiesiogines žinutes.

8.5. Klientas supranta ir sutinka, kad Bendrovė, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir/ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

8.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Bendrovei niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir/ar Paslaugomis.

8.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

8.8. Bendrovės atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 29.00 eurų suma.

 

9.    APSIKEITIMAS INFORMACIJA

9.1. Bendrovė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Kliento registracijos duomenyse pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu arba kitokiu būdu, kuriuo Klientas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į naudojamas Paslaugas. Kai Klientas naudojasi Svetaine ir/ ar Paslaugomis nesiregistruodamas, Bendrovė visus pranešimus jam siųs ar teiks, Kliento nurodytais kontaktais. 

9.2. Visa Klientui elektroniniais kanalais siunčiama informacija laikoma gauta, praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Jei informacija yra teikiama paštu, ji laikoma gauta nuo siuntos įteikimo Klientui dienos, jei pasirinktas informacijos perdavimas su įteikimu arba per 5 darbo dienas nuo laiško išsiuntimo dienos, jei pasirinktas informacijos perdavimas be įteikimo.

9.3. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Bendrovės kontaktais:  el. paštu info@ercherry.lt.  

9.4. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Klientui, kopijos buvimas Bendrovės serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

 

10.  TAISYKLIŲ KEITIMAS

10.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Svetaine, Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

10.2. Bendrovė praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.

10.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

10.4. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, Skelbimų redagavimu ir/ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

10.5. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

 

11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi tarp Bendrovės ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, per 30 dienų nuo derybų inicijavimo, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3.  Ginčai, kilę tarp Bendrovės ir Verslo klientų sprendžiami Bendrovės buveinės vietos teisme.

11.4. Klientas – vartotojas (Privatus klientas) prašymą ir/ar skundą dėl Bendrovės Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei el. paštu info@ercherry.lt ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai tar Bendrovės ir Privačių klientų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

11.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Bendrovės laiką.